خدمات › لفاف بندی اتوماتیک

لفاف‌‏بندی اتوماتیک (Automated Wrapping)
لفاف‌‏بندی روزنامه‌‏ها و مجله‌‏ها به همراه پیوست‌‏های متعددی از قبیل CD، بروشور، کاتالوگ و برگه‌‏های بازاریابی به‌منظور سهولت در توزیع و جابجایی، حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی و محرمانه تا رسیدن بسته به دست گیرنده نهایی