خدمات › خدمات اسکن و بایگانی الکترونیک اسناد

خدمات اسکن و بایگانی الکترونیک اسناد (Scan and Electronic Archiving)
امکان بایگانی الکترونیک و اسکن حجم زیادی از اسناد از قبیل پرونده‌‏های راکد و جاری و نقشه‌‏های فنی